top of page

       It was the first time for fine art students from Silpakorn to combine fine art and commercial art photographic knowledge to produce their photography art. Some used photography as a medium to explore subject matters in their towns, and some used photography as a tool to express their concept.

        นี่เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้นำเอาความรู้ทางด้านศิลปะและภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานสิลปะภาพถ่าย นักศึกษาบางคนใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการสำรวจเรื่องราวที่อยู่ในเมือง และบางคนก็ใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการนำเสนอแนวคิดของตนเอง

bottom of page